חוקי הפורום

החוקים הללו מפורטים בכדי להבהיר את האחריות המוטלת על כל חברי הקהילה כאן ב השדים האדומים - פורום אוהדי הפועל תל אביב. כולם ימלאו את החוקים בכדי להבטיח שהפורום שלנו מתנהל בצורה נעימה ומספק חווייה מהנה ומועילה לכל חברי הקהילה שלנו ולאורחים.

 1. כללי התנהגות בפורום

  1. הפורום הוא פורום אוהדי.ות הפועל תל אביב באשר הם. הרישום לפורום פתוח גם למי שאינם אוהדי הקבוצה, אך על אלה חלה חובת דרך ארץ והתחשבות באכסנייה המארחת. #
  2. אין לפרסם בפורום הודעות המסיתות לגזענות ו\או לאלימות על רקע גזעני. כמו כן, אין להתבטא בגזענות בוטה. #
  3. אין לפרסם הודעות המהוות הטרדה מינית כהגדרתה בחוק. אין לפרסם תוכן פורנוגרפי. #
  4. השימוש בפורום בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו\או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו\או כלפי חברי הפורום אסורים בתכלית. #
  5. כל שימוש או פרסום בלתי חוקי, או בלתי מוסרי, או העשוי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו, או העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב. כמו כן אין לעשות בפורום שימוש לצורך תכנון או ביצוע עבירה פלילית כלשהי. #
  6. פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים. העלאתו במזיד של וירוס לפורום תגרור סילוק מיידי מהפורום. #
  7. חל איסור מוחלט לשלוח או להפיץ דואר "זבל" ו\או לשלוח ו\או להפיץ הודעות רבות בעניין זהה ו\או לגרום מטרד כלשהו למשתמשים אחרים בפורום. כמו כן חל איסור על שימוש בנתונים אישיים מהפורום למטרה זו. #
 2. אחריות משפטית

  1. הנהלת הפורום רשאית, אך אינה מחויבת, להשעות או לסלק כל משתמש אשר יפר הוראות אלה או יפעל בניגוד לחוק בכל דרך אחרת. מערכת האתר רשאית למחוק כל מידע שאינו עומד בתנאי תקנון זה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת הפורום, אם תידרש לכך מכוח החוק, למסור כל מידע בכל דרך שהיא, לרשויות במידה ויימצאו בידה IP המוסמכות, לרבות כתובות. #
  2. הנהלת הפורום אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורום ותוכנם, כולם או מקצתם, והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש.ת מפרסם.מת המידע או ההודעה, ועליו.ה בלבד. הנהלת הפורום לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורום או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש במידע או ייעוץ מקצועי או המתיימר להיות כזה (כגון חוות דעת רפואיות או משפטיות). האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורום ותוצאותיו יחולו על המשתמש\ת ועליו\ה בלבד. #
  3. הנהלת הפורום אינה אחראית לכל שיבוש, תקלה, הפסקה, אי נוחות וכדומה שייגרמו, אם ייגרמו, במהלך השימוש באתר או כתוצאה ממנו. #
  4. אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, כדי למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים. כאמור, הנהלת הפורום לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה. הנהלת הפורום שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מדיניות הפרטיות של הפורום מפורטת בנפרד פה. #
  5. המשתמש.ת י.תשפה את הנהלת הפורום בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, עקב כל הפרה של תנאי תקנון זה. #
  6. הנהלת הפורום מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר. אף על פי כן, במידת האפשר, תפרסם ההנהלה את דבר השינוי בהודעה\הכרזה בפורום או בכל כלי אחר העומד לרשותה. #